Gebruiksvoorwaarden website

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE STICHTING FOLLOW FOCUS

 

ALGEMEEN

Deze website en de daarop bevatte informatie wordt u aangeboden door Stichting Follow Focus. Stichting Follow Focus heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62935658.

 

 

ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Stichting Follow Focus behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en geheel naar eigen inzicht onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Door de website na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

 

 

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT DE WEBSITE

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd door Stichting Follow Focus.

 

Deze website kan links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden. Stichting Follow Focus heeft geen invloed op en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze informatie van derden.

 

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE WEBSITE

Aan de informatie die via deze website wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de website is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. Stichting Follow Focus zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze website, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of computerprogramma’s van u of van derden.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de website (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website, de lay-out en het ontwerp van de website) berusten bij Stichting Follow Focus en/of haar licentiegevers.

 

 

DONATIES EN BETALINGEN

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via onze website(s) geld doneren. De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand. De donateur staat er jegens Stichting Follow Focus voor in dat de informatie die de donateur aan Stichting Follow Focus verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens van de donateur zoals de naam en het e-mailadres.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingfollowfocus.nl..